ประกันเด็กโตเกียวมารีน Good Health เหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย โตเกียวมารีน Good Health แบบใหม่ 2021

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย-โตเกียวมารีน-2021

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย-โตเกียวมารีน-2020

ประกันเด็กโตเกียวมารีน ประกันลูก เคลมง่าย

ประกันสุขภาพเด็ก โตเกียวมารีน แบบเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์

ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ  สำหรับคุณและครอบครัว

สถิตคนไทยป่วยเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ส่งผลให้เป็นภาระใหญ่ต่อครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย และแบบประกันสุขภาพปัจจุบันเน้นคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น บจม.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ขอนำเสนอมิติใหม่ของการประกันสุขภาพและเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลแบบประกันสุขภาพปัจจุบันผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สร้างความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดตามจริงหลักล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงหลักหมื่น

แผนความคุ้มครองสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย โดย บมจ.โตเกียวมารีน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3
 ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ ค่าห้อง 2,000 ค่าห้อง 3,000 ค่าห้อง 6,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 2,000 3,000 6,000
2.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 4,000 6,000 12,000
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,500 2,000 4,000
2.4 ค่ายากลับบ้านหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง) 1,500 1,500 2,500
3. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้ รวมถึงค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย เป็นต้น คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.2 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.3 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
3.4 ค่าแพทย์วิสัญญี คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข.
4. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
4.1 ค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอก 1,000 1,500 3,000
4.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน ก่อนเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง 100,000 100,000 100,000
4.3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง หลังจากการเข้าพักรักษาตัว ในแต่ละครั้งทั้งนี้รวมเบิกค่ายากลับบ้านได้ไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง และค่ายาตั้งไม่เกิน 50% ของผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งของรายการผลประโยชน์นี้) 1,000 1,500 3,000
4.4 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000
4.5 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 4,000 6,000 12,000
4.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และ ค่ารังสีวิทยา สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100,000 120,000 150,000
ก. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง) 1,000,000 1,500,000 3,000,000
ข. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง**ซึ่งรวมผลประโยชน์ตามการจ่ายจริงสูงสุดในกรณีการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่มิใช่โรคร้ายแรงในข้อ ก. (ถ้ามี)) 2,000,000 3,000,000 6,000,000

 

ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ..สำหรับคุณและครอบครัว

  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (วงเงินรักษาพยาบาลความคุ้มครองที่ท่านเลือกไว้)
  • คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดตามจริงหลักล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นบาท
  • ผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ สูงสุด 7,500,000 บาท
  • กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่มเป็น 2 เท่า
  • คุ้มครองพิเศษที่ครอบคลุม ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีรักษา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุที่รับประกันภัย 0-70 ปี ต่อได้ถึงอายุ 79 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
  • ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก หรือผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
  • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบกรมธรรม์ สูงสุดถึง 7,500,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1,000,000-7,500,000 บาท และเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  • แบบประกันภัยหลักที่แนบได้ ทุกแบบประกันภัย