สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม H&S 5000

ประกันสุขภาพเด็กค่าห้อง5000 (Medium)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

HS5000

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน สูงสุด 180 วัน 5,000 บาท
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ต่อวัน สูงสุด 9 วัน 10,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล 42,000 บาท
4. ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ 100,000 บาท
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 8,000 บาท
6. ค่าแพทย์วิสัญญี 20,000 บาท
7. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวัน สูงสุด 180 วัน 1,000 บาท
8. ค่าแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค ต่อวัน สูงสุด 3 วัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล จ่ายผลประโยชน์ดังนี้ 1,600 บาท
9. ค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอก (จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 – 8 )
10. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชัั่วโมง) 10,000 บาท
11. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก ภายใน 31 วัน ก่อน หรือ หลัง การเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 6,500 บาท
รวมผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษายาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในสถานพยาบาลทั้งของเอกชนและรัฐบาล กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโครงการ Tokio Marine Health Service ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

หมายเหตุ :

  1. ระยะเวลาคุ้มครอง และ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยปีที่ 1 ทั้งนี้ สามารถต่ออายุได้อัตโนมัติตามเงื่อนไขในสัญญา จนถึงระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาหลัก หรือ ก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
  2. ข้อยกเว้นที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง เช่น
  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
  • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อน จากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทำหมัน หรือ การคุมกำเนิด
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป